Top

Založení s.r.o. je vcelku náročný proces, takže postupujte systematicky, ať na něco nezapomenete. Prvním krokem je sepsání zakladatelského dokumentu. V závislosti na počtu společníků, kteří vlastní obchodní podíl, se rozlišuje zakladatelská listina v případě, že společník je sám nebo společenská smlouva, když jsou společníci dva a více. Jak stanoví zákon, musí být zakladatelský dokument ve formě notářského zápisu.

Založení s.r.o. – co obsahuje zakladatelský dokument?

  • Název společnosti (obchodní firma) – vždy si zkontrolujte, zda je váš název odlišný alespoň ve 3 znacích, aby nedošlo k záměně s jinou s.r.o., která je již zapsána. Často je to právě zaměnitelnost obchodních jmen, co je důvodem zamítnutí zápisu nově vznikající s.r.o. do obchodního rejstříku.
  • Sídlo společnosti – postačí jen název obce (např. Praha), což je praktické v případě, že budete měnit sídlo třeba z Prahy 8 na Prahu 1. Odpadne vám tak změna zakladatelského dokumentu.
  • Předmět podnikání – většinou jsou to tzv. volné živnosti, což je zhruba 80 činností, včetně např. výroby krmiv. Pak jsou tu vázané živnosti, řemeslné a koncesované. Kompletní seznam živností najdete zde.
  • Volba statutárního orgánu s.r.o. (jednatele/jednatelů) a určení způsobu jejich jednání – pokud má s.r.o. více jednatelů, musí být jasně stanoveno, jak budou tito jednatelé jménem společnosti jednat, zda každý samostatně nebo společně. Každý jednatel bude jednat jménem s.r.o. a zastupovat jí na veřejnosti. Svým jednáním je odpovědný ostatním společníkům (jednatelům) s.r.o. (jednatelem může být i právnická osoba – od roku 2014).
  • Společníci s.r.o. (majitelé společnosti) – obchodní podíl každého jednatele určuje výše jeho vkladu do základního kapitálu s.r.o. Všichni hlasují společně na valné hromadě o všech záležitostech firmy. V rámci působnosti valné hromady se rozhoduje, i když s.r.o. tvoří jediný jednatel.
  • Základní kapitál – dříve byl stanoven na 200.000,- Kč, což od roku 2013 neplatí. Nový zákon o obchodních korporacích jej stanovil na 1,- Kč. Praktičtější však je, když si určíte vyšší základní kapitál, minimálně 100,- Kč. Existuje však řada klientů, kteří v rámci image dané s.r.o. vyžadují původní výši a to 200.000,- Kč.
  • Určení správce vkladů – to je osoba, pověřená výběrem vkladů do společnosti. Rovněž otevře bankovní účet. Správce vkladů může být jen někdo ze společníků ne jednatel.
  • Ostatní údaje – tady uvádíte třeba hlasovací kvorum pro jednání valné hromady, vyloučení dědického práva na obchodní podíl atd.

Jaké další formality vás při založení s.r.o. čekají?

Živnostenské oprávnění

Toto oprávnění můžete vyřídit na jakémkoliv živnostenském úřadu. Vezměte si notářský zápis o založení společnosti (zakladatelský dokument), souhlas s umístěním sídla firmy, které vám vystaví majitel nemovitosti, v níž bude mít vaše s.r.o. sídlo, které bude zapsáno do obchodního rejstříku. Když vše vyřídíte, získá zakládaná s.r.o. výpis ze živnostenského rejstříku (více informací zde) na své jméno. Tento výpis slouží jako doklad k zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku (OR).

Správce vkladu (vkladů) do banky

Vklady všech společníků se vloží na zvláštní účet, který otevře správce vkladů na jméno nově vzniklé s.r.o. Správce vkladů rovněž vystaví potvrzení, které bude podkladem k zápisu s.r.o. do OR. Banka vystaví správci potvrzení, které dokládá splacení (vložení) vkladu na zvláštní účet, které bude doloženo k zápisu. S penězi nebude možno disponovat, až dokud neproběhne zápis do OR.

Návrh na zápis s.r.o. do OR

Posledním krokem je zápis do OR, k čemuž musíte podat návrh na formuláři, který získáte zde. Návrh podáte na příslušném rejstříkovém soudu. K zápisu potřebujete zakladatelský dokument, čestné prohlášení jednatele s podpisovým vzorem, souhlas s umístěním sídla, kolek, prohlášení správce vkladů, potvrzení banky a procesní plnou moc. S.r.o. vznikne jejím zápisem do OR a následně získává IČO. Výpis své společnosti získáte na každém CZECH-POINTU.

Registrace s.r.o. na FÚ, ČSSZ a ZP

Nově vzniklou s.r.o. musíte zaregistrovat na finančním úřadě, který přísluší k adrese sídla firmy. FÚ vám přidělí DIČ. Je možné se rovnou registrovat i k DPH. Jestliže budete mít zaměstnance, musíte s.r.o. zaregistrovat i na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Jakmile máte vše hotovo, zaskočte i s výpisem z obchodního rejstříku do banky a přeměňte zvláštní účet na běžný, aby bylo možno volně nakládat s penězi na účtu a využít je na úhradu nákladů vaší s.r.o.

Adéla Kopečková